LucT

Ώρα  5 ώρες 9 λεπτά

Σύνολο σημείων 2404

Uploaded 14 Ιουλίου 2015

Recorded Ιουνίου 2015

-
-
320 m
30 m
0
2,4
4,7
9,4 χιλιόμετρα

3089 εμφανίσεις, 97 αποθηκεύσεις

κοντά στην περιοχή Sykiá, Central Macedonia (Greece)

A circular trip around the ridge of hills to the north of Sykia, with fine views over the town and the surrounding countryside.

Een rondwandeling over en rond de heuvels ten noorden van Sykia, met mooie uitzichten over het dorp en het omliggende landschap.

Park on the outskirts of the village, just opposite the bridge over the streambed. Cross the bridge and follow the unpaved street to the northeast. Follow the rocky path round the edge of the valley to emerge onto a broad dirt road in a about 0.5 km, just below the transmitter mast on the hillside above.

Parkeer aan de rand van het dorp, tegenover de brug over de rivierbedding. Wandel over de brug en volg de onverharde weg naar het noordoosten. Volg het rotsachtige pad rond de vallei om een halve kilometer verder op een brede grindweg uit te komen, net onder de telecommast op de heuvel.

Follow the track up the hill to a junction where a steep concrete road bears off to the right up to the top of the hill. From the top goat pens can be seen to the north in the valley below. Follow the goat tracks down towards the pens. In 500m a stream bed is crossed and the path rises to the goat pens. (Do not go too close to the goatpens: some are guarded by dogs!).

Volg de weg de heuvel omhoog naar een splitsing waar een steile betonweg naar rechts afbuigt naar de heuveltop. Van daar zie je in het noorden in de onderliggende vallei geitenstallingen. Volg het geitenpad omlaag naar de stallingen. Goed 500m verder kruis je een rivierbedding en stijgt het pad in de richting van de stallingen. (Ga niet tot vlakbij de stallingen: er zijn vaak waakhonden!)

Walk along the farm track, looking down onto a stream below. Ahead, across the stream, are two olive trees that mark the path up the hill. Cross the stream and join the path, which is hardly visible between the rocks. Climb steeply to the east, then swings to the west, gaining 50m or so in height, to arrive at an old olive grove. The route passes through the small grove, then swings east towards a large rock face. Pass directly below and round to the right of the very large rock to arrive at a large field.

Wandel langs de veldwegel, omlaag kijkend op een lager gelegen riviertje. Verderop, aan de overkant van het riviertje, staan twee olijfbomen: daar loopt een pad steil de heuvel omhoog. Steek het riviertje over en volg het tussen de rotsblokken wat moeilijk zichtbare pad. Zoek je weg en klim steil omhoog naar het oosten en dan naar het westen, waarbij je ruim 50m hoger geraakt. Het pad loopt door een kleine kloof, draait dan oostwaarts naar een rotswand waar je vlak onder door gaat en langs rechts rondom een zeer groot rotsblok om uit te komen op een wat groter veld.

Follow the left hand edge of the field past a large, weather carved rock to reach a second summit; at approximately 280m above sea level. This is another fine viewpoint. Now follow the rocky track leading northwest along the ridge, which arrives at yet another high level field in a further 400m. Cross this field, passing a large rock to your left, and climb west.

Volg de linkerrand van het veld voorbij een grote, verweerde rots naar een volgende top, op ongeveer 280m hoogte boven de zee. Ook hier heb je mooie uitzichten over de omgeving. Volg nu de rotsachtige wegel naar het noordwesten langs de heuvelkam: 400m verder kom je op het volgende hoger gelegen veldje. Steek het veld over, voorbij een grote rots aan je linkerhand en klim verder naar het westen.

Continue gradually climbing in a northwesterly direction. A grassy ridge appears ahead and to your right. Make for this ridge to see over into the next valley. A large inclined rock, shaped like a lizard's head, is seen next. Continue west, descending to a field, then turn left into another field to the south. Here turn right, descending to the bottom of a small dip and rising up the other side. At the edge of the field continue on along the goat track, cross the stream and climb straight up the other side.

Klim gestaag verder in noordwestelijke richting. Een grazige heuvelham komt rechts vooruit in zicht. Ga in die richting naar de volgende vallei. Daar ga je rechts, omlaag in een kleine diepte en aan de overzijde weer omhoog. Aan de rand van het veld ga je verder langs het geitenspoor, over de waterloop en weer omhoog aan de overzijde.

The track now descends gradually before rising on an excellent path to the next top. From here descend towards the goat pens in the valley below. Cross another field. Directly ahead, across the second field, is a dirt track rising to the brow of the hill, and one can see a wooden bench and shelter.

De route gaat nu stilaan omlaag om dan langs een goed pad naar de volgende top te lopen. Van hier ga je omlaag in de richting van de geitenstallingen beneden in de valei. Kruis nog een veld. Recht vooruit, aan de overzijde van het tweede veld, loopt een grindweg de heuvel op en kan je een houten rustbank met afdakje zien staan.

Cross the field to reach the track at its highest point. The return route follows this track down to the southeast, and back towards Sykia. After 700m of descent a track joins from the left. Turn right onto this track and continue down. We are now back on the road up to the transmitter mast. Follow this road, down steeply, retracing your steps back down to the village.

Steek het veld over en sluit aan op het hoogste punt van het grindpad. De terugweg volgt dit pad omlaag naar het zuidoosten (rechts) en terug naar Sykia. Na 700m dalen sluit je aan op een grindweg links, die je inslaat en omlaag volgt. We zijn nu weer op de weg naar de telecommast. Volg deze weg steil omlaag en volg je heenweg terug naar het dorp.

08-06-2015
+++++++++++++++++++++
Due to the narrow and steep trails, do not try this walk with a buggy or wheel chair.

Door de smalle en steile paden is deze wandeling niet mogelijk met kinderwagen of rolstoel.

This walk was once signposted with "Poseidon markers" (the trident or Greek letter 'psi') nailed to trees or painted in red on rocks, but unfortunately the signposting is not well maintained and most have dissapeared. Fortunately there are still some signs left at the most difficult part of this track (the steep climb up, past the two olive trees), but you will need a good map and/or your gps for an easy completion of this trip. The OSM Map in my Garmin was very usefull, although not perfect.

Deze tocht was ooit bewegwijzerd met "Poseidon-tekens" (de drietand of de griekse letter 'psi') op bordjes op de bomen genageld of op de rotsen geverfd. Jammer genoeg is de bewegwijzering slecht onderhouden en is ze grotendeels verdwenen. Gelukkig staan er nog een aantal merktekens langs het moeilijkste stuk van de route (de steile klim langs het slecht zichtbare pad tussen de rotsen voorbij de twee olijfbomen), maar je hebt zeker een goede kaart en/of je GPS nodig om de route probleemloos te volgen. Ik had Open Street Map in mijn Garmin en die kaart was vrij goed; maar niet perfect.
Waypoint

Com tower

tower
Waypoint

Foto 01

Waypoint

Foto 02

Waypoint

Foto 04

Waypoint

Foto 05

Waypoint

Foto 06

Waypoint

Foto 07

Waypoint

Foto 08

Waypoint

Foto 09

Waypoint

Foto 10

Waypoint

Foto 11

Waypoint

Foto 12

Waypoint

Foto 13

Waypoint

Foto 14

Waypoint

Foto 15

Waypoint

Foto 16

Waypoint

Foto 17

Waypoint

Foto 18

Waypoint

Foto 19 Lizard rock

Waypoint

Foto 20

Waypoint

Foto 21

Waypoint

Foto 22

Waypoint

Foto 23

Waypoint

Foto 24

Waypoint

Foto 25

Waypoint

Foto 26

κορυφή

Highest point: 320m

Waypoint

Not very visible path up

χώρος στάθμευσης

Parking Sykia

parking Demos Sithonías, Periphéreia Kentrikes Makedonías, GRC
Σταυροδρόμι

Path down to the right

Σχόλια

    You can or this trail