LucT

Ώρα  4 ώρες 28 λεπτά

Σύνολο σημείων 2049

Uploaded 16 Ιουλίου 2015

Recorded Ιουνίου 2015

-
-
943 m
586 m
0
2,2
4,4
8,8 χιλιόμετρα

2361 εμφανίσεις, 87 αποθηκεύσεις

κοντά στην περιοχή Polýgyros, Central Macedonia (Greece)

This walk takes us up onto the hills overlooking Polygiros and visits the church of the Prophet Elias, with its large stone cross

Deze wandeling gaat omhoog de heuvels in boven Polygyros en brengt een bezoekje aan de Profeet Elias Kerk met zijn groot stenen kruis.

Coming from the south, follow the Ippokratous main road around the city in the direction of the hospital. About 250m before the hospital, go right on the smaller road to the right and leave your car at the roadside, opposite the brick built Agios Nektarios church.

Uit het zuiden komende, volg de Ippokratous ringweg in de richting van het ziekenhuis. Ongeveer 250m voor het hospitaal neem je de smallere verharde straat naar rechts. Parkeer langs de weg, tegenover de bakstenen Agios Nektarios kerk.

Go north and in the first bend in de road, look for a small path uphill to the left. The paths winds through the dense vegetation on the hillside and emerges onto the access road to the Elias church. Go left and at the next junction go up (left) to the church and enjoy the fine view over the town from this elevated position.

Vertrek in noordelijke richting en in de eerste bocht naar rechts, zoek je een smal pad dat links omhoog de heuvel op gaat. Het voetpad gaat de heuvel omhoog door dichte plantengroei en komt uit op de verharde weg naar de Elias kerk. Volg die naar links en je bereikt weldra een wegsplitsing. Ga links omhoog naar het kerkje en geniet van het verheven uitzicht over het stadje.

Retrace your steps to the junction below the church to continue the walk. Attention: at the junction, do NOT follow the broader road to the north. See photo 8: there is a very narrow and at first not very notable footpath to the northeast between the two broader roads and up onto the ridge towards the telecommunications masts. (A wooden signpost in Greek indicates the distance as 1892m). Further on along the path you will also occasionally find the Poseidon signs.

Keer op je stappen terug naar de splitsing om de wandeling verder te zetten. Opgelet: op de splitsing NIET de bredere weg naar het noorden nemen! Er is een smal en onopvallend voetpad naar het noordoosten, tussen de twee bredere wegen in (zie foto 8). Het loopt de heuvel op in de richting van de telecommasten. (een houten bordje zegt in het Grieks dat het 1892m ver is).
Verderop langs het pad zal je hier en daar ook nog een Poseidon-teken zien)

This track gradually climbs towards the ridge, meandering up and down as it follows the twists and turns in the hillside and passes through rather dense vegetation. In 500m the path passes below a large rockface to arrive at a viewpoint with a shelter and benchseat in a further 300m. From here the track soon reaches the top of the ridge and passes through open woodland to arrive at a fenced children's park and picnic area.

Het pad gaat stilaan de heuvelkam omhoog, het slingert omhoog en omlaag langs de helling en af en toe door dichtere plantengroei. Na 500m kom je langs een grote rotswand en 300m verder is er rechts van het pad een uitkijkpunt met bank onder een afdakje. Hierna bereik je al snel de top en ga je door opener bosland voorbij een parkje met speeltuigen en een picknick plaats.

The walk continues eastwards along the ridge and soon you reach an asphalted road. This is the road Polygyros - Taxiarches (with very low traffic density). Follow this road to the right (southerly direction) for the next few kilometers, passing along (but not very close to) the transmitting masts, which are placed at the highest point on the hillside.

De wandeling gaat verder oostwaarts langs de heuvelkam en je komt uit op een geasfalteerde weg. Dit is de verkeersarme weg Polygyros - Taxiarches. Volg deze weg naar rechts (zuidwaarts) gedurende enkele kilometers. Je komt langs (maar niet kort bij) de telecommasten, die op het hoogste punt van de heuvelrug staan.

A bit further on, just before a sharp bend to the right, you pass a little church with a bench seat: a nice spot for a rest. The asphalted now turns north-westerly back in the direction of Polygyros. Eventually the road swings north-east to contour the hillside and here you wil find a footpath steeply down a wide firebreak cut along the line of the ridge, leading back to Polygyros.

Wat verderop, net voor een scherpe bocht naar rechts, komt je voorbij een klein kerkje met enkele rustbanken dat tussen de bomen in de bocht van de weg staat. Een mooi plaatsje om even uit te blazen. Uiteindelijk draait de asfaltweg naar het noord-oosten langs de heuvels en daar vind je rechtdoor een voetpad, dat langs een brandgang steil omlaag loopt. Beneden op de hoofdweg rond Polygyros ga je rechts, terug naar je auto.

11-06-2015

+++++++++++++++++++++
Due to the narrow trails, do not try this walk with a buggy or wheel chair.

Door de smalle paden is deze wandeling niet mogelijk met kinderwagen of rolstoel.

Part of this walk was once signposted with "Poseidon markers" (the trident or Greek letter 'psi') nailed to trees or painted in red on rocks, but unfortunately the signposting is not well maintained and most signs have dissapeared. You will need a map and/or your gps for an easy completion of this trip. The OSM Map in my Garmin was of limited use: none of the narrow footpaths were on my map.

Een deel van deze tocht was ooit bewegwijzerd met "Poseidon-tekens" (de drietand of de griekse letter 'psi') op bordjes op de bomen genageld of op de rotsen geverfd. Jammer genoeg is de bewegwijzering slecht onderhouden en is ze grotendeels verdwenen. Je hebt dus een goede kaart en/of je GPS nodig om de route probleemloos te volgen. Ik had Open Street Map in mijn Garmin maar die was slechts beperkt bruikbaar: de smalle voetpaden stonden er niet op.
Χώρος θρησκευτικού ενδιαφέροντος

Agios profiteas Ilias

Πικνίκ

Bench and shelter

Τόπος στάσης

Foto 01

Τόπος στάσης

Foto 02

Τόπος στάσης

Foto 03

Τόπος στάσης

Foto 04

Τόπος στάσης

Foto 05

Τόπος στάσης

Foto 06

Τόπος στάσης

Foto 07

Τόπος στάσης

Foto 08

Τόπος στάσης

Foto 09

Τόπος στάσης

Foto 10

Τόπος στάσης

Foto 11

Τόπος στάσης

Foto 12

Τόπος στάσης

Foto 13

Τόπος στάσης

Foto 14

Τόπος στάσης

Foto 15

Τόπος στάσης

Foto 16

Τόπος στάσης

Foto 17

Τόπος στάσης

Foto 18

Τόπος στάσης

Foto 19

Τόπος στάσης

Foto 20

Τόπος στάσης

Foto 21

Τόπος στάσης

Foto 22

Τόπος στάσης

Foto 23

Τόπος στάσης

Foto 24

Χώρος θρησκευτικού ενδιαφέροντος

Little church

Χώρος στάθμευσης

Parking alongside road at brick church

Κορυφή

Telecom Tower

Κορυφή

Top 940m

Σχόλια

    You can or this trail