LucT

Ώρα  7 ώρες 18 λεπτά

Σύνολο σημείων 2709

Uploaded 27 Ιουνίου 2015

Recorded Μαΐου 2015

-
-
356 m
5 m
0
3,0
6,1
12,18 χιλιόμετρα

3393 εμφανίσεις, 108 αποθηκεύσεις

κοντά στην περιοχή Metókhion Agíou Grigoríou, Central Macedonia (Greece)

Today, 31/05/2015, we hiked up to the semi-ghosttown of Parthenonas. The village dates back to the days when people lived in the hills, away from the pirate threats at sealevel. But at 300m height life was difficult and the whole population moved back down into Neos Marmaras in the 1970's. However, since then many of the houses are now being renovated, as wealthier people move back for the peace and solitude.

Vandaag, 31 mei 2015, trokken we naar het bijna spook-dorpje Parthenonas. Het dateert uit de tijd toen men liever in de heuvels woonde, dan langs de door piraten bezochte kust. Maar op 300m hoogte is het leven zwaar en in de 1970's verhuisde iedereen terug omlaag naar Neos Marmaras. De laatste jaren echter, worden verschillende huisjes gerenoveerd door meer welstellende mensen, die weg van de drukte willen.

The hike up to Parthenonas is a beautiful but strenuous route, along an old water mill and then straight up a ridge, through wild olive groves and forest, to reach high forest tracks, leading to the village.

De tocht omhoog naar Parthenonas is mooi maar inspannend, voorbij een vervallen watermolen en door een wilde olijfgaard de vrij steile helling omhoog naar de hoge bospaden die naar het dorp leiden.

We left out car at the parking lot of the Masoutis supermarket, on the main road 1,5km south of Neos Marmaras. Cross the bridge and about 150m north, a track descends from the road in northeasterly direction to pass a farm with cattle. A bit further look out for a smaller path to the right.

We parkeerden aan de Masoutis supermarkt, op de hoofdweg 1,5km ten zuiden van Neos Marmaras. Ga over de brug en 150m verder loopt een veldweg rechts in noordoostelijke richting voorbij een boerderij met vee. Kijk een beetje verder uit naar een kleiner pad naar rechts.

The narrow path continues through lush vegetation, sometimes even overgrown and crosses a streambed. There are still some Poseidon markers on trees and rocks, these come in handy over here. The path now follows the left bank of the stream for 200m, to arrive at an abandoned mill from the 1920's. The building itself is difficult to reach, as the path towards it is heavily overgrown.

Het smalle bospad loopt door overvloedige plantengroei, is soms zelfs overwoekerd en kruist een beekje. Er zijn nog enkele Poseidon wegwijzertjes op bomen en rotsen en die komen hier goed van pas. De boswegel volgt nu de linkeroever voor enkele honderden meter en komt aan een verlaten watermolen uit de jaren 1920. Het gebouw zelf is moeilijk te bereiken, want het zijpad er naartoe is zwaar overwoekerd.

The more passable path to Parthenonas passes left of the mill and climbs the ridge with the olive grove. The route continues upwards for more than a kilometre, negotiating the stepped levels of the olive grove. Take time to enjoy the view over Kelyfos Island and over the gorge to your right. Beyond the olive grove the path passes through scrubland and forest, meandering somewhat but it keeps going up the ridge. On this part of the route, there are lots of Poseidon markers left, much more than you ever need (-:

Het beter begaanbare pad naar Parthenonas loopt links van de molen de helling met de olijfgaard op. We trekken meer dan een kilometer de verschillende niveaus van de wat verwilderde olijfgaard omhoog. Neem de tijd om af en toe van het uitzicht te genieten: achterom over zee met het eiland Kelyfos en over de kloof aan je rechterhand. Voorbij de olijfgaard kronkelt het pad door kreupelhout en bosland verder de helling omhoog. Op dit gedeelte van de route zijn er nog veel Poseidon markeringen, veel meer dan nodig zelfs (-:

The path connects to a farm track to the northeast. Go right through open woodland. Two large stones at the left of the track (see photo) indicate the path to Parthenonas. Through woodland, a small canyon with a little river and a flat piece of ground surrounded by large rocks and then descending to the northeast, where a flat bed of rock marks the head of the valley.

Het pad komt uit op een veldweg die naar het noordoosten loopt. Ga rechts door meer open boslandschap. Twee beschilderde rotsblokken links van de weg (zie foto) markeren duidelijk de wegel naar Parthenonas. Door bosland, een kleine kloof met een riviertje en over een kleine rotsvlakte komen we uit de vallei.

The track now climbs slightly, passing under a large tree and round a large rock. Below and to the left look for a grassy forest track. Drop down onto this track, which follows the hillside round towards the northwest for about a kilometre to arrive at an isolated house. Soon Parthenonas can be seen ahead as the last 600m of path leads us first down and then up to the village.

De weg gaat lichtjes omhoog, onder een grote boom en rond een grote rots. Omlaag en naar links gaat het over een graswegeltje omlaag en rond de heuvel naar een alleenstaand huis. Weldra komt Parthenonas in zicht, als de laatste 600m van het pad omlaag en dan omhoog naar het dorp loopt.

There is a nice taverna at the southern end of the village. Opposite the taverne leads the way down, through the olive groves in a sometimes a bit steep but allways safe descent. But do take a look around in the village before hiking back down to Neos Marmaras.

Aan de zuidelijke rand van het dorp is een leuke taverne, recht tegenover de weg die we terug naar Neos Marmaras gaan volgen. Maar kijk zeker eerst nog even rond in het dorpje! De terugweg is gemakkelijker, omlaag door de olijfgaarden langs een soms wat steile maar steeds veilige weg.

First it is a dirttrack, later it becomes a narrow path crossing a somewhat muddy brook and further on crossing another streambed (stepstones, so without getting your feet wet). The goat track goes left, parallel to the rocky streambed and leads to a concrete road. Go left. At first uphill, through the forest, later on downhill to arrive eventually at the main road about 300m north of the Masoutis parking lot.

Eerst is het een onverharde landbouwweg, verderop wordt het een smal pad en kruis je een wat modderige beek en verderop kruis je nog een riviertje (droogvoets over de stapstenen). Het geitenspoor loopt parallel met de rotsachtige bedding en komt uit op een betonweg, die je naar links omhoog volgt, door de bossen. Weldra gaat het weer omlaag en uiteindelijk bereik je de weer de hoofdweg op een kleine 300m ten noorden van de Masoutis parking.

------------------------------
Due to the steep and narrow trails not possible with buggy or wheel chair.
Door de steile en smalle paden niet mogelijk met kinderwagen of rolstoel.

This route was once signposted with "Poseidon markers" (the trident or Greek letter 'psi') nailed to trees or painted in red on rocks, but unfortunately the signposting was not well maintained (in 2015). The signs are still helpfull for as far as you can find them, but you do need a map and/or your gps for an easy completion of this trip. Open Street Map in your GPS-device is very useful and reliable (but not 100% perfect) on this trip.

Ooit was deze route bewegwijzerd met "Poseidon-tekens" (de drietand of de griekse letter 'psi') op bordjes op de bomen genageld en op rotsen geverfd. Jammer genoeg is de bewegwijzering slecht onderhouden (in 2015). Ze is nog steeds een hulpmiddel voor zover je ze kunt vinden, maar je hebt echt een kaart en/of de GPS-track nodig om de wandeling probleemloos te volgen. Open Street Map in je GPS-toestel is zeer goed bruikbaar en betrouwbaar (maar niet 100% perfect) om deze tocht te maken.
Σταυροδρόμι

Farmroad to the right

Τόπος στάσης

Foto 01

Τόπος στάσης

Foto 02

Τόπος στάσης

Foto 03

Τόπος στάσης

Foto 04

Τόπος στάσης

Foto 05

Τόπος στάσης

Foto 06

Τόπος στάσης

Foto 07

Τόπος στάσης

Foto 08

Τόπος στάσης

Foto 09

Τόπος στάσης

Foto 10

Τόπος στάσης

Foto 11

Τόπος στάσης

Foto 12

Τόπος στάσης

Foto 13

Τόπος στάσης

Foto 14

Τόπος στάσης

Foto 15

Τόπος στάσης

Foto 16

Τόπος στάσης

Foto 17

Τόπος στάσης

Foto 18

Τόπος στάσης

Foto 19

Τόπος στάσης

Foto 20

Τόπος στάσης

Foto 21

Τόπος στάσης

Foto 22

Τόπος στάσης

Foto 23

Τόπος στάσης

Foto 24

Τόπος στάσης

Foto 25

Τόπος στάσης

Foto 26

Τόπος στάσης

Foto 27

Τόπος στάσης

Foto 28

Τόπος στάσης

Foto 29

Τόπος στάσης

Foto 30

Τόπος στάσης

Foto 31

Τόπος στάσης

Foto 32

Τόπος στάσης

Foto 33

Χώρος στάθμευσης

Masoutis (Neos Marmaras)

Ερείπια

Old Watermill

Ποταμός

River crossing

Ανεφοδιασμός

Taverna.

1 comment

  • Φωτογραφίες LucT

    LucT 9 Ιουλ 2015

    Deze afwisselingsrijke tocht vonden we zowat de mooiste die we op Sithonia gemaakt hebben!

You can or this trail