Αποθήκευση
LucT

Μήκος

7,99 χλμ

Υψ. διαφορά

269 m

Βαθμός δυσκολίας

Μέτριο

κατάβαση

269 m

Max elevation

303 m

Trailrank

58

Min elevation

35 m

Trail type

Loop

Ώρα

3 ώρες 13 λεπτά

Σύνολο σημείων

1882

Uploaded

9 Ιουλίου 2015

Recorded

Ιουνίου 2015
Be the first to clap
Share
-
-
303 m
35 m
7,99 χλμ

2385 εμφανίσεις, 60 αποθηκεύσεις

κοντά στην περιοχή Políkhronon, Central Macedonia (Greece)

This walk takes us up the hills behind Polychrono to visit the Mavrobara pond where turtles are lving in the wild. The route follows broad, sandy tracks. The aftermath of the devastating fires in 2006 are still clearly visible along parts of the route, that now gives more open views but lacks a bit the shade of the pine trees.

Deze wandeling loopt door de heuvels achter Polychrono en komt langs het Mavrobara-meertje, waarin waterschildpadden leven. We gaan langs brede, zanderige paden en zien nog veel sporen van de grote bosbrand in 2006, waardoor we in een veel opener landschap stappen maar wel een beetje de schaduw van de pijnbomen moeten missen.

The path starts about 500m past the main crossing with traffic lights in Polychrono, just past a second crossing, opposite some shops. Here a track leads southeast towards the hills behind the village.

De wandeling begint ongeveer 500m voorbij het hoofdkruispunt met verkeerslichten in Polychrono, aan een kleiner kruispunt tegenover enkele winkels. Hier loopt een weg naar het zuidoosten, richting de heuvels achter het dorp.

The sandy track, rising from the village, arrives at a junction after 600m. Turn right to follow the track, that leads first west, then southeast, then south again. The route then swings west across the fields, giving fine views of the coast to the right. Go left at the T-junction.

De zandweg loopt omhoog uit het dorp. Sla na 600m aan de zijweg rechtsaf, het gaat nu eerst naar het westen, dan zuidoost, dan weer zuidwaarts. De route bocht vervolgens naar het westen over het veld en geeft daarbij mooi uitzicht naar rechts op de kust. Aan de T-splitsing ga je links.

Eventually the path arrives at a junction. Turn left here to arrive at another fork. Turn right again, keeping to the higher track. At the next junction again keep right as the track climbs to the north up to another junction. Here our route joins up with the main track from the coast and the junction is clearly marked with 'Mavrobara' and turtle signs, which indicate that we should turn left up the hill.

Uiteindelijk komt je aan een kruispunt. Hier linksaf naar een andere splitsing. Weer rechts, de omhoog lopende weg op, die wat vlakker wordt. Bij de volgende kruising weer rechts tot onze route aansluit op een grotere veldweg die van de kust komt. Bordjes met 'Mavrobara' en schildpad-tekens wijzen ons naar links de heuvel omhoog.

We now ascend to the southwest along a broad forest track. After 350m a junction is reached at a high point. Once more the now familiar Mavrobara sign marks the way and we turn right, gradually descending to the north. In a further 250m the track splits three ways. Turn sharp left here as the route first descends to the south and then turns west again, gradually descending towards the floor of the deep gorge to the right.

We klimmen nu naar het zuidwesten langs een brede bosweg. Na 350m bereiken we een kruispunt bij een hoog punt. Het inmiddels vertrouwde schildpadbord markeert de weg: rechtsaf, geleidelijk aflopend naar het noorden. Zo'n 250m verder splitst de baan in drie. Ga scherp links, afdalend naar het zuiden en vervolgens weer westelijk geleidelijk omlaag in de kloof rechts.

To the left are high sandstone cliffs. In a short distance the track drops steeply as it curves right to reach the valley floor adjacent to the turtle pond. There is a picnic-bench opposite a small path to the pond.

Aan de linkerkant zijn hoge zandstenen rotsen. Het pad daalt naar de valleibodem met de schildpaddenvijver. Daar is een rustbank en aan de overzijde van de weg loopt een zijwegeltje linksaf naar de vijver.

To return to Polychrono continue past the pond to a junction. Turn right and follow the road as it gradually descends to the east. The rest of the walk follows this track as it descends through fine woodland and farmland to Polychrono.

Om terug te keren naar Polychrono ga je verder op de bosweg voorbij de vijver naar een kruising. Sla rechtsaf en volg de weg die geleidelijk afdaalt naar het oosten. De rest van de wandeling volgt deze weg die door licht bos en landbouwgrond afdaalt naar Polychrono.

As you walk the 3km back down to the village you will pass a beautiful little, white church on the edge of a cornfield and you can enjoy the panoramic view of the coastline ahead, the gulf and the hills of Sithonia beyond. On a clear day Mt. Athos is easily seen. The path finally emerges onto the main street of Polychrono near the traffic lights. Follow the main road to the right, back to your car.

Op de 3km lange wandeling terug naar het dorp, kom je langs een mooie klein wit kerkje aan de rand van een graanveld en kan je genieten van het panoramisch zicht op de kust, de Golf en de heuvels van Sithonia. Op heldere dagen is ook de berg Athos te zien. Het pad komt uiteindelijk terug uit op de hoofdweg, waar je rechtsaf terug naar de auto gaat.

06-06-2015

+++++++++++++++++++++
Due to the very sandy trails, do not try this walk with a buggy or wheel chair.

Door de zeer zanderige paden is deze wandeling niet mogelijk met kinderwagen of rolstoel.

This walk is part of a route that was once signposted with "Poseidon markers" (the trident or Greek letter 'psi') nailed to trees or painted in red on rocks, but unfortunately the signposting is not well maintained and to make matters worse, most signs have dissapeared in the forestfire of 2006 and are not yet replaced. Fortunately finding your way along the route is no problem: tracks are broad, not overgrown and easy to find. I used Open Street Map in my Garmin which was useful but not perfect (after 1,7km part of the road to the west is missing on the map).

Deze tocht is een deel van een route die ooit bewegwijzerd was met "Poseidon-tekens" (de drietand of de griekse letter 'psi') op bordjes op bomen genageld of op de rotsen geverfd. Jammer genoeg is de bewegwijzering slecht onderhouden en om het nog erger te maken is ze grotendeels verdwenen in de bosbrand van 2006. Gelukkig is het niet moeilijk om je weg te vinden: de paden zijn breed, niet overwoekerd en goed zichtbaar. Ik had Open Street Map in mijn Garmin en die kaart was vrij goed maar niet perfect (na 1,7km ontbreekt een stuk van de westwaartse weg op de kaart).
Χώρος θρησκευτικού ενδιαφέροντος

Agios Ioannis

Agios Ioannis Demos Kassándras, Periphéreia Kentrikes Makedonías, GRC
Πικνίκ

bench at the pond

bench
Τόπος στάσης

Foto 01

Τόπος στάσης

Foto 02

Τόπος στάσης

Foto 03

Τόπος στάσης

Foto 04

Τόπος στάσης

Foto 05

Τόπος στάσης

Foto 06

Τόπος στάσης

Foto 07

Τόπος στάσης

Foto 08

Τόπος στάσης

Foto 09

Τόπος στάσης

Foto 10

Τόπος στάσης

Foto 11

Τόπος στάσης

Foto 12

Τόπος στάσης

Foto 13

Τόπος στάσης

Foto 14

Τόπος στάσης

Foto 15

Τόπος στάσης

Foto 16

Τόπος στάσης

Foto 17

Τόπος στάσης

Foto 18

Τόπος στάσης

Foto 19

Τόπος στάσης

Foto 20

Σταυροδρόμι

Go Left

Ορεινό πέρασμα

Highest point 303m

Χώρος στάθμευσης

Polychrono Parking

Λίμνη

Turtle Pool

Turtle Pool Demos Kassándras, Periphéreia Kentrikes Makedonías, GRC

Σχόλια

    You can or this trail