LucT

Ώρα  7 ώρες 35 λεπτά

Σύνολο σημείων 2836

Uploaded 23 Ιουνίου 2017

Recorded Μαΐου 2017

-
-
223 m
13 m
0
3,6
7,1
14,21 χιλιόμετρα

1205 εμφανίσεις, 48 αποθηκεύσεις

κοντά στην περιοχή Andros, South Aegean (Greece)

Cycladen eiland Andros, ca. 35km lang en 12 km breed, is relatief hoog waardoor het wat meer regen vangt en opvallend groen is. Geen luchthaven, dus minder toerisme op Andros: de ferry uit Rafina doet er 2u over. Op Andros worden oude voetpaden stilaan weer vrij gemaakt en bewegwijzerd, zodat het een van de betere wandelbestemmingen in Griekenland kan worden. Zie www.androsroutes.gr/nl

Cyclades island of Andros, 35km long and 12km wide. The island is relatively high, has consequently more rain and is therefore quite green. As there is no airport, there is less tourism: it is a 2 hour trip with the ferry from Rafina. On Andros, old footpaths are being cleared and signposted, making it one of the better hiking destinations in Greece. See www.androsroutes.gr


Vandaag een wat langere maar bijzonder gevarieerde dagwandeling door de brede valleien boven Chóra, de schitterende vallei van Ménites en langs de mooiste voetpaden op Andros. Als u op Andros slechts 1 dag kunt wandelen, dan is dit de best keuze! Tot voorbij Messaria volgen we de Andros Route bordjes met “1”, terug naar Chorio gaat grotendeels langs de "17".

Today a somewhat longer but particularly varied day hike through the wide valleys above Chóra, the beautiful valley of Ménites and along the most beautiful footpaths on Andros. If you can walk just one day in Andros, this is the best choice! Until Messaria follow the Andros Route signs with "1", back to Chorio goes largely along the "17".

We parkeren in Chorio nabij de openlucht bioscoop, wandelen naar het grote plein aan de verkeersvrije hoofdstraat, dalen aan de overzijde door de kleine straatjes af en lopen een paar honderd meter door een van de straten parallel aan de kust tot we aan de zo goed als droge rivierbedding komen. Die volgen we naar links.

Park in Chorio near the open-air cinema, go to the main square and cross the traffic free main street, down the small alleys and follow a few hundred meters one of the streets parallel to the coast until you reach the allmost dry riverbed. Follow it to the left.

Aan de houten brug naar rechts een landweg op. We volgen de wandelpaden naar Ypsiloú, kruisen een beekje over een oud brugje gemaakt van 2 platte stenen en lopen voorbij een vervallen kerkje naast een ruïne.
Verder langs een mooie stenen trap, links houden en langs een vrij steil nauw pad tussen hoge muren en een eind tussen enkele huizen van Ypsiloú. Voorbij een brugje komen we aan de oude Doubli-bron onder grote platanen.

At the wooden bridge, turn right onto a country road. Following the trail to Ypsilou, you cross an old bridge made of two flat stones and walk past a dilapidated church next to a ruin.
Further along a beautiful stone stairway, keep left and along a fairly steep narrow path between high walls at some houses of Ypsiloú. Beyond a bridge you arrive at the old Doubli source under large plane trees.

Verderop richting Lamyra komt er weer een bron. Rechtdoor geleidelijk dalend volgen we paden en trappen tot bij de grote witte 3de bron van Ypsiloú. Op een betonweg even naar links en dan rechts van een rij cipressen weer het pad op naar de kerk van Mesathoúri.

Further on in the direction of Lamyra is another source. Little by little descending, we follow the paths and staires up to the big, white 3rd source of Ypsiloú. On a concrete road a bit to the left and right at a row of cypress trees go again up the path to the church of Mesathoúri.

We blijven bordjes “1” en "Pros Lámyra" volgen tot we op de Platía 28 Oktovríou uitkomen, naast de oude "parthenagogío" (meisjesschool). Voorbij een bron volgen we het mooie pad altijd rechtdoor, langs mooie huizen en met prachtig uitzicht over de vallei. Loop de trap omhoog tot op de betonweg onder de kerk van Lámyra. Even naar links en na een minuut in een bocht rechtdoor op het pad. Links houden en bij een splitsing tussen hoge huizen links omlaag.

Keep on following signposts "1" and "Pros Lámyra" until you arrive at the Platía 28 Oktovríou, next to the old parthenagogío (girls school). Beyond a source we keep on following the path straight ahead, past nice houses and magnificent views over the valley. Go up the stairs to the concrete road under the church of Lámyra. A bit to the left and one minute later go straight on the path. Keep left and at a junction between high houses descend to the left.

Grindweg oversteken en langs een smal pad rechts vlak naast 2 huizen en een watergoot (zie foto). Over een brugje en op de splitsing met rechts waterleidingen en links een schouwtje met een blauwe kegel (zie foto) gaan we rechts omhoog naar Ménites.

Cross the gravel road and go along the narrow path right next to two houses and a water channel (see photo). Over a bridge and at the junction with to the right water pipes and to the left a chimney with a blue cone (see photo), go right up to Ménites.

Na wat treden en een brugje komen we op een wat overgroeid pad met enkele verzakkingen maar wat verderop wordt het weer gemakkelijker. Vier minuten later weer een oude brug van platte stenen en mooi uitzicht op het Messariá. Een twintigtal minuten gaat het verder omhoog en omlaag langs het vaak heel bebloemde pad. We passeren enkele huizen, een duiventoren, cipressen en zien Ménites hoger vóór ons. We dalen eerst nog in een beschaduwd valleitje links naar een oud oneffen pad en over een klein brugje en dan over een grote boogbrug. Klinkt wat ingewikkeld, maar dankzij de rood-witte "1" markeringen is het goed te vinden.

After some stairs and a bridge, we arrive on a somewhat overgrown and deteriorated path, but a bit further on the path is in better condition. About four minutes later we cross an old bridge of flat stones and with a beautiful view of Messaria. For about twenty minutes it goes up and down over the often flowery path. Pass some houses, a pigeon tower and cypresses with Ménites higher up before us. We first descend into a shaded valley, go left an old uneven path and cross a small bridge and then over a big arch bridge. Sounds a little complicated, but the red-white "1" markings are showing the way.

Even verder is er een splitsing met een wandelbord: links "1" naar Messariá en Panachrántou, rechts "1b" naar Ménites. Onthou deze plaats: We gaan eerst nog even naar Menites, maar keren dan terug naar deze splitsing!

A little further is a junction with a signpost: to the left "1" to Messariá and Panachrantou, to the right "1b" to Ménites. Remember this location: We will first visit Menites, but then return to this junction!

Trap omhoog naar een betonnen paadje rechts, langs een vrij hoog watervalletje. De "1b" markeringen leiden ons langs vele betonnen treden en baantjes omhoog naar een asfaltweg (bushalte). Linksaf bereiken we de tavernes en de mooie bron met leeuwenkoppen: de ideale plek om wat uit te rusten.

Go up the stair and on a concrete path to the right, pass along a fairly high waterfall. The "1b" signs leads over many concrete steps and paths up to an asphalt road (bus stop). To the left we reach the taverns and the beautiful fountain with lion heads: the ideal spot to have a break.

We dalen terug af naar de splitsing waar we naar rechts de rood-witte "1" volgen richting Messaria. Een heel stuk volgt ons pad nu de betonnen watergoot, soms wat overgroeid maar meestal heel mooi. Het lijkt wel een levada-wandeling op Madeira!

Descend back to the junction and follow the red-white "1" signs to the right towards Messaria. Quit some time our path now follows the concrete gutter, the path is sometimes overgrown but most of the time very nice. It reminded us of a levada walk on Madeira!

Bij de huizen van Messariá komen we op de asfaltweg, even naar rechts en bijna onmiddellijk aan de Kairistoren links het onverharde pad. Na 200m steken we nog een asfaltweg over en volgen dan het aangename stenen pad verder omlaag de vallei in. We bereiken de rivierbedding van de Megalos Potamos, hier nauwelijks meer dan een beekje, volgen even het spoor ernaast en steken dan de prachtige oude Stichiomeni boogbrug over en negeren een afslag naar rechts.

At the houses of Messariá we arrive on the asphalt road. To the right and almost immediately next to the Kairis-tower to the left on a dirt track. After 200m cross another asphalt road and follow the pleasant stone paved path down the valley. At the riverbed of the Megalos Potamos, at this spot barely more than a little stream, follow the trail next to it and then cross the beautiful old Stichiomeni arch bridge. Ignore a path to the right. Enjoy in front of you the views on Fállika and the monastery.

Het pad wordt nu veel steiler en zigzagt de helling omhoog. Na een kwartiertje wordt het pad weer vlakker en ommuurd. We komen op een kruispunt van routes. We verlaten hier de "1", die verder klimt naar het Panachradou klooster. Wij gaan links en beginnen langs Andros Route "17" de afdaling terug naar Chorio.

The path now becomes much steeper and zigzags up the slope. After climbing up steadily for about 15 minutes you reach some flatter grounds. Further on you arrive at a three-forked junction between walls. At the signpost, we leave route "1", which climbs further on to the Panachradou monastery. Turn left and start the descent back to Chorio along the Andros Route "17".

We zigzaggen langs het ommuurde pad weer omlaag. Voorbij enkele stenen gebouwen komen we weer aan de Megalos Potamos, die we over enkele stapstenen oversteken en naar rechts volgen. Na een gemakkelijk vlak stukje door de vallei langs de rivier wordt het pad door de begroeing wat onduidelijker. Met wat rondkijken naar de best begaanbare plaatsen en enkele keren op een ondiepe plaats de bedding kruisen brengt ons wat verder terug op een weg, die we herkennen van een vorige wandeling (Chorio-Livadia).

Zigzag down the walled path. Beyond a few stone buildings we arrive once again at the Megalos Potamos. Use some stepping stones to cross the river and follow the path to the right. A bit further on along the river, the path becomes a bit less visible because of the vegetation. Choose the best places to go and look for a shallow place to cross the beds a few times. We arrive at a road we recognize from a previous walk (Chorio-Livadia).

De wegel wordt een verharde weg en voert ons terug naar de asfaltweg en de brug in Livadia, waar we route "17" verlaten en langs het aangenaam bewandelbare stukje over de betonweg naast de rivier terugkeren naar het houten bruggetje links. We steken de rivier over en keren langs de achterzijde van de eerste huizen van Choria terug naar de auto, nabij de openluchtcinema.

The track becomes a paved road and takes us back to the asphalt road at the bridge in Livadia. Leave route "17", and return along the concrete road next to the river. Cross the wooden bridge to the left. Go along the back of the first houses of Choria back to the car, near the outdoor cinema.

----
30/05/2017
Χώρος στάθμευσης

Chora Parking bios

Πανοραμική θέα

riverbed or road

Πανοραμική θέα

wooden bridge

Πανοραμική θέα

Chorio view

Πανοραμική θέα

stoneplate bridge

Πανοραμική θέα

chapel ruin

Πανοραμική θέα

Ipsilou fountain

Πανοραμική θέα

stone path

Πανοραμική θέα

stairway in Ipsilou

Πανοραμική θέα

Lamira church

Πανοραμική θέα

paved path in Lamira

Πανοραμική θέα

Path out of Lamira

Πανοραμική θέα

rough path

Πανοραμική θέα

looking back

Πανοραμική θέα

Menites waterfall

Πανοραμική θέα

Menites Fountain

Πανοραμική θέα

Menites

Πανοραμική θέα

real Levada

Πανοραμική θέα

is this Madeira?

Πανοραμική θέα

path in Koumani

Πανοραμική θέα

valley of Messaria

Πανοραμική θέα

Stichiomeni bridge

Πανοραμική θέα

Panachradou monastery

Πανοραμική θέα

Uphill we go

Πανοραμική θέα

Andros Route Signpost

Πανοραμική θέα

Petrias junction

Πανοραμική θέα

view on Choria

Πανοραμική θέα

steni path

Πανοραμική θέα

steni path

Πανοραμική θέα

Megalos Potamos

Πανοραμική θέα

road to Kato Chorio

Πανοραμική θέα

Livadia bridge

Πανοραμική θέα

paved path to the theatre

Σχόλια

    You can or this trail